Programová ponuka Olšavy

Pásmo "RUSKOVSKA SVADZBA"

Približne štyridsaťminutový program približuje divákom zvyky a atmosféru svadobného dňa.
Zahŕňa všetky tradičné rituály od obliekania nevesty, cez odpytovanie, sobáš, sprievod z kostola, príchod k svadobnému stolu, hostinu, snímanie venca z hlavy, čepenie nevesty až po redový tanec.
Všetko je sprevádzané piesňami, ktoré sa viažu k jednotlivým obradom, tiež presnými formulami odpytovania starostom svadby tak, ako sa zachovávali po celé generácie.
S týmto pásmom sa skupina OLŠAVA úspešne prezentovala na prelome roka 2009 a 2010 v televíznej súťažnej folklórnej relácii "KAPURA".
V auguste r.2010 skupina vydala svoje 1. CD pod názvom "Ruskovska svadzba".


Pásmo "DOŽINKI"

I keď dožinky nie sú starodávnym miestnym obradom a v obciach so slovenskou kultúrou sa na východe našej krajiny začali oslavovať až v štyridsiatych rokoch 20. storočia, veľmi rýchlo si vybudovali presné rituálne pravidlá.
OLŠAVA vo svojom pásme ponúka ukážku toho, ako to vyzeralo, keď sa žatva ukončila.
Gazdovia s väčšími poľami si zvykli prenajímať robotníkov, mužov ako koscov a ženy na viazanie povresiel, snopkov a snopov. Potom, ako bola úroda zožatá, gazdovi a gazdinej prinášali robotníci z poľa dožinkový veniec, pokúšali sa nanovo dojednať cenu za robotu, aby im ešte priplatili a prijímali pohostenie.
Pásmo je prepojené s piesňami ako oslavou úrody. Program má približne 40 minút.


Pásmo "VČERA VEČAR NA VALAĽE a JAK SOM DO AMERIKI VANDROVAL"

Humorne ladené scénické pásmo zachytáva "ľapki, pľetki z valala", spomienky na večery pri priadkach, odvod regrútov na vojnu a to všetko pri speve a tanci.
V druhej časti pásma prichádza na scénu gazda, ktorý sa ide rozlúčiť, pretože odchádza za prácou "za more" skúsiť šťastie v ďalekej Amerike.
Gazdina ho vyprevádza, plače, ale nakoniec so ženami spieva: "Dobre ženom u tym starym kraju, htore mužoh v Americe maju, muž jej robi v roboce nocuje a dolare do domu šikuje".
Gazda prichádza po roku domov a takto spieva: "Ameriku som zvandroval a nič som
nenašporoval, aňi taľar, aňi zlatku šikuju me von z Nevjorku".
Pásmo trvá cca 30 minút.


Pásmo "OBĽEKAŇE ŇEVESTI"

Toto scénické pásmo so svadobným motívom vzniklo v r.2012 z podnetu prezentácie na folklórnom podujatí "Cassovia FOLKFEST" v Košiciach pod názvom Nevesty z Abova. Pásmo bolo spracované ako príbeh samotnej nevesty, ktorá sa v deň svojho sobáša prichádza obliecť do svadobného odevu ku susedom /podľa starodávneho zvyku/ v doprovode "svašky".
Mladú nevestu postupne poobliekali svašky, aj ostatné ženy, ktoré pomenovali a vtipne okomentovali každú časť odevu, čo jej obliekali. Bolo to od "spodnej košuľky" až po veniec na hlave a "pacerki na karku". Okrem doprovodnej reči zaznievajú v pásme krásne svadobné piesne z abovského regiónu. Program trvá cca 20 minút.


Pásmo "FAŠENGI U GAZDOVSKIM DOME"

Veselé a žartovné slovno-pesničkové pásmo, ktoré sa odohráva v gazdovskom dome pri páračkach. Gazda ponúka ženám dobrú odstatú slivovičku a gazdiná napiekla "fajne krepľe i čeregy". Námet je čerpaný zo zvykov fašlangového obdobia pred veľkým 40-dňovým pôstom, kedy sa konali po dedinách zabíjačky a zábavy. Zaznievajú veselé fašiangové ľudové piesne ako napr. : "Ej fašengy,fašengy,ej fašengujme my še a hto nam ich sanuje, ta naj nas pocaluje".
Pásmo trvá cca 30 minút.


Vianočné pásmo "OD KATARINI PO BOŽE NARODZEŇE"

Jedná sa o scénické vianočné pásmo situované v gazdovskom dome, kde prebiehajú vianočné prípravy za prítomnosti gazdu, gazdinej a ostatných členiek skupiny, ktoré vystupujú ako kmotry a susedy.
Obsahovým zameraním pásma sú zvyky, obyčaje, pranostiky, koledy a vinšovačky od
predadventného obdobia - od Kataríny, cez Ondreja a Luciu - po "viľiju" (Štedrý večer) až po Božie narodenie. Scéna pozostáva aj z jasličiek pre poklonu novonarodenému Jezuliatku na slame. V závere vianočného pásma zaznieva za šera sviečok pieseň Tichá noc, svätá noc...
Vianočné pásmo trvá cca 30 minút.


Pásmo "ČEPENKI"

Je to scénické pásmo, odohrávajúce sa na skutočnej svadbe o polnoci, ktoré pozostáva z obradného snímania svadobného venca z hlavy mladuchy starším družbom, následné prezlečenie mladuchy do kroja "mladej ňevesty", samotné čepenie poverenými osobami "svaškami", uvedenie "mladej ňevesty" starším družbom do "redoveho tanca", (tanec s rodinou a známymi) a ukončenie "redoveho tanca s mladym".
V pásme sú použité starodávne zvyky a obyčaje, podložené hovorenou rečou a svadobnými veselými piesňami.


Pásmo "ŠPIVANKI Z ABOVA"

Prezentácia miestnych ľudových piesní z Ruskova a okolitých obcí v ženskom zborovom podaní, sprevádzané hrou na akordeón. Programový blok má približne 30 minút.


Pásmo "IŠLO DZEVČE NA MAĽINI DO OLŠAVSKEJ DOĽINI"

Scénické pásmo, ktoré zachytáva život našich rodičov a prarodičov a ich robotu v roľníckom družstve so všetkými ich radosťami aj bolesťami. Do deja zasahuje aj zápletka predsedovho syna s dievčaťom slobodnej matky "prespaňicou" , ktorí sa trochu "pozabudli", keď boli zbierať malini v olšavskej doline. Humorné slovo a vtipné prekáračky len tak sršia pomedzi veselé ľudové piesne a tance. Pásmo trvá cca 30 minút.